GDPR

GDPR

 

Správce osobních údajů Základní umělecká škola, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, IČO: 21551189 (dále jen „správce“) poskytuje v souladu s čl. 12 a násl. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) subjektům údajů níže uvedené informace o zpracování osobních údajů.

Subjektem údajů se rozumí fyzické osoby, jejichž osobní údaje správce zpracovává (např. zákonní zástupci žáků, žáci školy, zaměstnanci správce).

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Subjekty údajů se mohou obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv podle tohoto nařízení.

Zpracování osobních údajů je prováděno zejména za účelem řádného vedení předepsaných agend a plnění právních předpisů, personální a mzdové agendy, daní a účetnictví a zdravotního pojištění, evidence údajů školní matriky, evidence za účelem propagace školy, evidence údajů potřebných pro uzavírání smluv o pronájmu hudebních nástrojů.

Zpracováním osobních údajů správce založených na právním základě zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení sleduje v nezbytně nutném rozsahu obhajobu svých právních nároků při plnění úkolů souvisejících s plněním zákonných povinností a vnitřních předpisů. Zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů je prováděno výhradně za účelem v souhlasu vyjádřeným, s nímž je subjekt údajů vždy seznámen před jeho udělením.

/výňatek z Přílohy č. 3 k vnitřní směrnici organizace č. 17, Směrnice o GDPR - Informace subjektu údajů o zpracování osobních údajů, základní účely zpracování, rozsah dokumentace/

Další informace o zpracování osobních údajů, Správci osobních údajů a Pověřenci pro ochranu osobních údajů naleznete v níže publikovaných dokumentech.