Často kladené otázky

Často kladené otázky

Ke studiu se můžete přihlásit buď osobně ve škole, nebo přímo zde, na internetových stránkách prostřednictvím naší elektronické přihlášky. Budete pozváni k talentovým zkouškám, které se konají vždy koncem školního roku.
V první řadě je potřeba si uvědomit, že základní umělecké vzdělávání je zaštítěno MŠMT a patří tedy do systému českého školství. Tento fakt Vám garantuje aprobovanost (kvalifikaci) pedagogů, na kterou je samozřejmě státem kladen důraz. Toto se odráží především na kvalitě výuky, která v kroužcích nebo různých soukromých školách často nebývá. Přijďte se podívat na koncert, výstavu, nebo vystoupení žáků naší školy a udělejte si na práci našich pedagogů vlastní názor.
Výpočet a výběr školného upravuje vyhláška č. 71/2005 Sb. Škola je příspěvkovou organizací a hospodaří tedy také s příspěvkem od žáků. Tato částka není platba za vyučovací hodinu, ale příspěvek na provozní náklady školy. Mzdové prostředky hradí stát. Pokud porovnáte nabídku soukromých škol, kde učiteli stačí vlastnit živnostenské oprávnění s cenou školného např. v hudebním oboru, kde je žák vyučován individuálně, má hodinu hudební teorie a mnohdy několik hodin komorní hry s aprobovanými pedagogy, ukáže se výše tohoto příspěvku jako velice přijatelná.
Každý žák obdrží prostřednictvím e-mailu údaje potřebné k zadání platebního příkazu (jméno žáka, variabilní symbol, částku, číslo účtu školy, datum splatnosti) vždy před začátkem nového pololetí. Naše škola pracuje s programem Klasifikace, který vygeneruje variabilní symbol vaší platby a příchozí platba je identifikována na základě tohoto symbolu. Jiné symboly a zprávy pro příjemce program nevyhodnocuje. Použijete-li jiný variabilní symbol, vaše platba není registrována a je vedena v evidenci neuhrazených plateb. Proto vás prosíme o přesné zadávání variabilních symbolů.
Ano, škola nabízí za poplatek pronájem některých hudebních nástrojů pro začínající muzikanty. Základní informace naleznete u konkrétních oborů a nástrojů zde na webu školy. Bližší instrukce Vám poskytnou naši učitelé.
Ke studiu lze nastoupit pouze na začátku školního roku. Výjimečně je možné začít až v pololetí, a to v případě, že se učiteli v hudebním oboru uvolní místo odchodem jiného žáka. U kolektivních oborů (výtvarný, taneční, literárně dramatický) vždy záleží na dohodě s vedením školy a pedagogem.
Ke studiu přijímáme děti od 6-ti let (1. třída ZŠ). Před přijetím do ZUŠ děti absolvují krátkou talentovou zkoušku, která potvrdí jejich dispozice pro zvolený obor - hudební sluch, rytmické cítění, pohybové nebo výtvarné nadání apod...
Hudební nauka je povinná pouze pro hudební obor. Hudební teorie jde ruku v ruce s praxí, tedy hrou na hudební nástroj. Výuka daného nástroje se stává rychlejší a efektivnější, má-li žák základy teorie právě z hodin hudební nauky. Tyto lekce už neplatíte.
Toto vzdělávání se dělí na 2 roky přípravného studia, 7 let studia I. stupně a 4 roky studia II. stupně.
Ano, žák je v pololetí a na konci školního roku hodnocen vysvědčením. Studium I. a II. stupně je zakončeno závěrečnou zkouškou nebo veřejným absolventským vystoupením či výstavou výtvarných prací. Žák dostává závěrečné vysvědčení. Vysvědčení ze ZUŠ může v přijímacím řízení na některé střední školy přinést cenné body.