Klub rodičů a přátel ZUŠ Vysoké Mýto

Klub rodičů a přátel ZUŠ Vysoké Mýto

 

Sídlo Spolku: Základní umělecká škola, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, Jeronýmova 100, Vysoké Mýto, PSČ 566 01

IČ Spolku: 26624974

Klub rodičů a přátel ZUŠ Vysoké Mýto je založen jako dobrovolné sdružení občanů podle zákona číslo 89/2012 Sb. Tento spolek je nepolitickou organizací zastupující zájmy dětí a mládeže. Hájí a prosazuje jejich vzdělávání a výchovu, všestranný rozvoj jejich osobnosti a podmínky pro jejich úplné uplatnění v životě a společnosti. Je nezávislý na politických stranách a orgánech státní moci a správy i jiných organizacích. K zabezpečení svých cílů spolupracuje se ZUŠ, jinými společenskými organizacemi a veřejnými institucemi, které spolupracují se školou nebo jiným způsobem ovlivňují chod školy, případně působí v areálu školy, a to na základě partnerství a vzájemného respektování.

Hlavním posláním tohoto spolku je posílení spolupráce rodičů se základní uměleckou školou, pomoc a finanční podpora žákům školy při pořádání akcí (např. soutěže, koncerty, výstavy, koncertní zájezdy, vzdělávací akce atd.), prohloubení zájmu rodičů o dění ve škole a všestranná podpora té části činnosti Základní umělecké školy, která souvisí s uměleckými aktivitami žáků. Činnost spolku je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení školy, rodiny a dalších výchovných institucí, dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání.

V souladu s posláním spolku je jeho účelem poskytovat Základní umělecké škole, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci finanční, organizátorskou, propagační a jinou podporu směřující k součinnosti rodiny a školy (zejména seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami rodičů, přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování nadstandardních uměleckých aktivit žáků, vypomáhá škole při zlepšování školního prostředí, popularizuje dobré výsledky práce školy na veřejnosti).

K naplnění poslání a cílů spolku slouží zejména následující činnosti:

 • Pořádání kulturních, společenských a výchovných akcí pro své členy a širší veřejnost.
 • Pořádání hudebních workshopů.
 • Vydávání propagačních materiálů, propagace činnosti ZUŠ a kulturních akcí pořádaných ZUŠ.
 • Koordinace, podpora a prosazování akcí na veřejnosti, propagační reklamní, ediční a jiné činnosti podporující rozvoj klubu.
 • Úhradu nákladů za soutěže (účastnické poplatky, cestovné, ubytování).
 • Příspěvky na reprezentaci školy.
 • Úhradu květin a dárků pro absolventy školy.
 • Úhradu pronájmu koncertních prostor.
 • Úhradu mezd, cestovného a dalších nákladů umělců, porotců, hostů účastnících se akcí školy.
 • Prosazování oprávněných zájmů žáků ZUŠ a jejich rodičů.
 • Poskytování materiální, finanční a jiné pomoci žákům ZUŠ či jejich rodičům

Členem spolku Klub rodičů a přátel ZUŠ Vysoké Mýto může být každý občan starší 18 let, jenž souhlasí se stanovami Spolku, má zájem na jeho rozvoji a má zájem se vlastním přičiněním na jeho činnosti podílet. Členství ve spolku vzniká zaplacením členského příspěvku. Dokladem členství je potvrzení o zaplacení příspěvku.

Příspěvek Klubu rodičů a přátel ZUŠ Vysoké Mýto na jednotlivý školní rok byl stanoven ve výši 100,- Kč. Tuto částku zaplatí vždy každý člen rodiny. Příspěvek se platí v hotovosti třídnímu učiteli, který vystaví potvrzení o platbě. V případě, že žák navštěvuje více oborů ZUŠ, předloží potvrzení o zaplaceném příspěvku k nahlédnutí příslušným učitelům.

/Výňatky ze Stanov spolku KRP ZUŠ Vysoké Mýto/


Kompletní stanovy ke stažení zde: Kompletní stanovy KRP ZUŠ Mýto