Hudební obor

Charakteristika Hudebního oboru:

Studium hudebního oboru umožní žákovi vnímat, užívat, interpretovat a případně tvořit hudbu, komunikovat a vyjadřovat se jejím prostřednictvím. Prostředkem k tomu je osvojení si základních teoretických znalostí a zákonitostí, poznání hudební kultury, soustavná příprava a cvičení, vlastní interpretace, veřejná prezentace.

Přípravné studium Hudebního oboru

Uvádí žáky do říše hudby. Formou, která odpovídá věku dětí, rozvíjí schopnosti, dovednosti, návyky žáků, jejich hudební vnímání a tvořivost. Diagnostikuje specifická nadání žáků, ve spolupráci s rodiči případně usměrňuje zájem dětí k optimálnímu výběru studijního zaměření, připravuje žáky ke studiu vybraného studijního zaměření.

Přípravné studium I. stupně (PS)

Přináší elementární základy teoretických i praktických znalostí. Do Přípravného studia I. stupně mohou nastoupit žáci ve věku od 6ti let, kteří nastoupili povinnou školní docházku v ZŠ. Studium je dvouleté, jeho součástí je výuka hudební nauky a hry na hudební nástroj formou skupinové výuky.

Přípravné studium II. stupně - Přípravný ročník (PR)

Přípravné studium II. stupně - Přípravný ročník (PR) -  je určen pro žáky, kteří nenavštěvovali základní studium I. stupně a je možné je připravovat ke studiu II. stupně. Toto studium je jednoleté.

Obecná poznámka:

U příbuzných studijních zaměření (dechové nástroje, klavír -  elektronické klávesové nástroje, sólový zpěv - populární zpěv) je zavedena tzv. PROSTUPNOST učebních plánů a osnov. Tzn., že žák může volně z jednoho zaměření přejít na jiné, příbuzné. Odpovědnost a rozhodnutí je na učiteli.