Ceny školného

Ceny školného

Školné

Výše úplaty za vzdělání (školného) je stanovena na základě vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání a činí přibližně 15% nákladů na žáka, ostatní hradí stát. V letošním školním roce je stanovena takto:

Hudební obor individuální výuka 3300,- Kč na celý rok splatné pololetně po 1650,- Kč
skupinová výuka 2300,- Kč na celý rok splatné pololetně po 1150,- Kč
sborový zpěv 1400,- Kč na celý rok splatné pololetně po   700,- Kč
sborový zpěv přípravný 1000,- Kč na celý rok splatné pololetně po   500,- Kč
Výtvarný obor: základní výuka 2800,- Kč na celý rok splatné pololetně po 1400,- Kč
rozšířené studium 3400,- Kč na celý rok splatné pololetně po 1700,- Kč
příprav. výt. výchova 2300,- Kč na celý rok splatné pololetně po 1150,- Kč
rozšířené studium 3400,- Kč na celý rok splatné pololetně po 1700,- Kč
Taneční obor: základní výuka 2000,- Kč na celý rok splatné pololetně po 1000,- Kč
příprav. taneční výchova 1700,- Kč na celý rok splatné pololetně po   850,- Kč
rozšířené studium 3000,- Kč na celý rok splatné pololetně po 1500,- Kč
Lit. dram. obor základní výuka 2100,- Kč na celý rok splatné pololetně po 1050,- Kč
přípr. dram. výchova 1600,- Kč na celý rok splatné pololetně po   800,- Kč

Výše úplaty za vzdělání (školného) je stanovena na základě vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání a činí přibližně 15% nákladů na žáka, ostatní hradí stát.

Tento příspěvek se platí pololetně převodem na bankovní účet školy. Ve výjimečných případech (např. sociální slevy) lze uhradit školné v hotovosti v kanceláři školy. V sociálních případech lze na ředitelství školy podat žádost o slevu školného na předepsaném tiskopise, který je k vyzvednutí v kanceláři školy. I. pololetí následujícího školního roku je splatné vždy do 31. srpna předešlého školního roku (noví žáci do 20. září aktuálního školního roku), II. pololetí do 31. ledna aktuálního školního roku. Při nedodržení termínu splatnosti bude žák vyřazen z výuky, a to až do doby prokazatelného zaplacení.

 

Forma placení převodem

  • Každý žák obdrží prostřednictvím e-mailu údaje potřebné k zadání platebního příkazu (jméno žáka, variabilní symbol, částku, číslo účtu školy, datum splatnosti) vždy před začátkem nového pololetí, nově přijatí žáci obdrží tyto údaje prostřednictvím emailové pošty v průběhu září příslušného školního roku. Naše škola pracuje s programem Klasifikace, který vygeneruje variabilní symbol vaší platby a příchozí platba je identifikována právě na základě tohoto symbolu (variabilní symbol se každé pololetí mění). Jiné symboly a zprávy pro příjemce program nevyhodnocuje. Použijete-li jiný variabilní symbol, vaše platba není registrována a je vedena v evidenci neuhrazených plateb. Proto vás prosíme o jejich přesné zadávání.
  • Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací.
  • Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.

Závazné informace o právech a povinnostech žáků, jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky naleznete ve Školním řádu a Vnitřním řádu, Provozním řádu.