Vize školy

Vize školy

 

Základní umělecká škola ve Vysokém Mýtě připravuje své žáky jednak na amatérskou tvůrčí činnost, ale také směřuje k další profesní přípravě na odborných středních a vysokých školách s uměleckým zaměřením. Snaha vychovat z každého žáka aktivního umělce a budoucího profesionála ale není v žádném případě její prioritou. Naše vzdělávání vede žáky ke smyslu rozpoznat kvalitu uměleckých hodnot a vytváří k těmto hodnotám vztah. Vychovává k odpovědnosti, systematičnosti, důslednosti, ke schopnosti a potřebě vlastního vyjádření, přispívá k budování osobnosti, zdravého sebevědomí a vede k citlivosti, vnímavosti a komunikativnosti.

Filozofií naší školy je snaha být otevřenou a vstřícnou institucí, která citlivě reaguje na potřeby potencionálních absolventů, aniž by snižovala kvalitu a úroveň vlastní práce. Naše škola chce rozvíjet žáky bez rozdílu míry nadání a s ohledem na jejich potřeby a možnosti.

Cílem výuky je motivovat žáky tak, aby se jim toto vzdělávání kladně zapsalo do osobnostního profilu, vzpomínek, vědomostí a dovedností, které budou využívat ve svém budoucím (nejen profesním) životě. Naše škola chce budovat kladnou atmosféru a pracovat s žáky na základě přátelských vztahů a oboustranného nadšení pro společnou věc.

Základní umělecké vzdělávání je velice specifickým odvětvím systému českého školství. Pedagogové základních uměleckých škol čerpají z výchovně vzdělávacích strategií a samotná výuka je podřízena školnímu vzdělávacímu programu. Uměleckého vzdělávání je též významnou prevencí proti vzniku sociálně patologických jevů mládeže, neboť studiem umění tráví děti svůj volný čas smysluplně.